REGULAMIN SPRZEDAŻY

www.certyfikat.info

www.sklep.misjaciocia.com

Informacje ogólne 
1. Serwis „Michalik i Partnerzy” zwany dalej serwisem prowadzi MIP International Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Mysłowicach 41-400, ul. Poprzeczna 1, NIP: 222-089-77-53, Regon: 386310773

 1. Serwis oferuje szkolenia internetowe (e-nauczanie, elearning oraz szkolenia online na żywo) oraz sprzedaż produktów wydawniczych własnego autorstwa oraz akcesoriów dla opiekunek żłobkowych oraz nauczycielek.
  3. E-szkolenia oraz szkolenia live w serwisie przeznaczone jest dla pracowników oświaty oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (opiekunów żłobkowych, nauczycieli, pedagogów, psychologów i in.), studentów kierunków pedagogicznych, rodziców oraz pozostałych osób zainteresowanych problematyką poruszaną w szkoleniach, a także dla przedsiębiorców i ich pracowników (dotyczy szkoleń BHP).
  4. E-szkolenie oraz inne prowadzone jest w ciągu całego roku kalendarzowego, bez przerw feryjnych. Realizacja szkolenia rozpoczyna się w dowolnym lub ustalonym odgórnie terminie po spełnieniu warunków uczestnictwa i odbywa się w całości zdalnie, w trybie indywidualnym lub grupowym. 
  5. Za dzień rozpoczęcia szkolenia w formie e-szkolenia lub live uznaje się datę otrzymania dostępu do materiałów na platformie internetowej, potwierdzoną e-mailem systemowym wysłanym do uczestnika.
  6. W ramach e-szkoleń uczestnicy otrzymują: 
  – materiały dydaktyczne w formie elektroniczej, 
  – wykaz źródeł, z których można korzystać samodzielnie w celu pogłębienia wiedzy,
  – zadania,
  – indywidualną opiekę i pomoc merytoryczną osoby prowadzącej szkolenie, dostępną przez cały czas trwania szkolenia bez ograniczeń za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.
  7. Zadania do samodzielnego opracowania pod kierunkiem prowadzącego szkolenie mogą przybierać formę m.in.:
  – opracowania konspektu zajęć,
  – przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej,
  – analizy przypadku,
  – eseju,
  – pytań problemowych,
  – testu wiadomości. 
  8. Wykonanie zadań i uzyskanie ich pozytywnej oceny i/lub rozwiązanie testu wiadomości jest warunkiem koniecznym otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 
  9. Dane osobowe uczestników szkoleń przetwarzane są wyłącznie dla potrzeb organizacji procesu dydaktycznego. Mogą być także wykorzystane w celu informowania o ofercie ośrodka, o ile klient wyrazi na to zgodę zaznaczając odpowiednią opcję w panelu użytkownika. 
  10. Zakładając konto w serwisie klient oświadcza, że dane wpisane przez niego w profilu użytkownika są prawdziwe. Zabronione jest udostępnianie konta innym osobom.
  11. Uczestnicy szkoleń i użytkownicy serwisu internetowego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. 

  Warunki uczestnictwa w e-szkoleniach
  12. Szkolenia internetowe realizowane są zarówno: w modelu asynchronicznym, umożliwiającym uczestnikowi pobieranie materiałów dydaktycznych, kontakty z prowadzącymi oraz przesyłanie zadań w dowolnym czasie jak i w modelu synchronicznym, kiedy szkolenie/webinar trwa live. 
  13. Od uczestnika szkolenia internetowego wymagane jest posiadanie:
  – dostępu do Internetu (jest konieczne stałe łącze) lub/i
  – dostępu do komputera osobistego z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową (np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox), programem do odczytywania plików w formacie .pdf (np. Adobe Reader) oraz edytorem tekstu (np. Microsoft Word, Open Office, WordPad), lub

– smartfonu,
– adresu e-mail,
– podstawowych umiejętności posługiwania się w/w oprogramowaniem oraz korzystania z poczty elektronicznej. 
14. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w szkoleniach internetowych jest założenie konta w serwisach: www.sklep.michalikipartnerzy.com oraz www.platforma-mip.pl wymagające podania imienia i nazwiska, loginu, hasła i adresu e-mail oraz potwierdzenie konta po otrzymaniu pocztą elektroniczną wiadomości systemowej. W zależności od rodzaju szkolenia niezbędne może być również posiadanie konta na platformie Facebook.
15. Indywidualne zgłoszenia na szkolenia internetowe przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem sklepu na stronie internetowej www.sklep.michalikipartnerzy.com.
16. Płatności przyjmowane są za pośrednictwem systemu Przelewy24 prowadzonego przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 , Regon: 301345068, z którą serwis zawarł umowę.
17. Szczegółowe informacje o metodach płatności oraz związanym z nimi czasem realizacji dostępne są na ekranie podczas składania zamówienia.
18. Materiały szkoleniowe oraz kontakt do osoby prowadzącej udostępniane są po wniesieniu opłaty. 
19. Cena katalogowa szkolenia obejmuje dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwości przesłania zadań przez 60 dni od momentu wykupu.
20. W przypadku jednoczesnego zamówienia kilku szkoleń czas na realizację każdego z nich wynosi n x 60 dni, gdzie n = liczba szkoleń. 
21. Termin zakończenia dostępu do szkolenia podany jest w zakładce „Moje konto” dostępnej po zalogowaniu się przez użytkownika na platformę e-learningową. Dostęp do szkolenia trwa do momentu ukończenia ostatniego modułu wraz z testem.
22. Dostęp do szkolenia może zostać przedłużony lub przywrócony po wniesieniu dodatkowej opłaty. Funkcja przedłużania dostępna jest po zalogowaniu w zakładce „Moje konto”. Opłata za przedłużenie jest naliczana automatycznie i wynosi 25 zł za każde kolejne rozpoczęte 60 dni od momentu zakończenia dostępu do szkolenia. 
23. Do każdego szkolenia wystawiana jest faktura lub paragon.

Odstąpienie od umowy i reklamacje 

 1. Uczestnik, który zakupił produkt fizyczny lub wykupił udział w e-szkoleniu może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty uiszczenia zapłaty. Odstąpienie nie jest możliwe po przejściu i zakończeniu przez uczestnika pierwszego modułu szkolenia. Równocześnie odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu i wykupieniu certyfikatu do szkolenia na podstawie Art. 38 ustawy o prawach konsumenta pkt. 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Odstąpienie następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia organizatorowi kursu.
 3. Reklamacje dotyczące Kursów można zgłaszać w formie:

– pisemnej na adres Organizatora;

– e-mailowej na adres: biuro@michalikipartnerzy.com .

 1. Reklamacje zostają rozpatrzone przez Organizatora w ciągu 7 dni od ich doręczenia. 


Organizacja e-szkoleń oraz szkoleń live.
28. Uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej po otrzymaniu przez organizatora opłaty. W zależności od wybranego sposobu płatności może to trwać od kilku minut do kilku dni roboczych od wykonania płatności przez klienta. 
29. Jeśli szkolenie obejmuje materiały wysyłane pocztą tradycyjną, przesyłka jest nadawana do 2 dni roboczych od wpłynięcia opłaty (zwykle w tym samym dniu, jeśli płatność wpłynęła do godz. 16.00).
30. O uzyskaniu dostępu do kursu uczestnik informowany jest e-mailem zawierającym bezpośredni link do materiałów lub transmisji live. Od tej chwili może samodzielnie zalogować się do kursu na platformie e-learningowej, używając ustalonego przy zakładaniu konta loginu i hasła. 
31. Wraz z materiałami dydaktycznymi uczestnik otrzymuje zadania do samodzielnego wykonania (w zależności od szkolenia).
32. Przez cały okres dostępu do szkolenia uczestnik może za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czata zwracać się do prowadzącego z pytaniami i uwagami dotyczącymi tematu szkolenia. 
33. Zadania mogą być wykonywane i nadsyłane w przyznanym okresie dostępu do szkolenia. Po upływie tego terminu dostęp jest automatycznie blokowany, a jego przywrócenie jest możliwe na zasadach opisanych w punkcie 22. niniejszego regulaminu. 
34. Ocena zadań jest dostarczana uczestnikom kursu w terminie do 5 dni roboczych od daty ich umieszczenia w systemie e-nauczania (zwykle w ciągu 1 dnia roboczego). O wystawieniu oceny uczestnik jest informowany e-mailem.
35. Czas oczekiwania na ocenę może wydłużyć się z powodu choroby lub urlopu osoby prowadzącej szkolenie. 
36. Jeżeli uczestnik prześle zadanie w terminie, lecz dostęp do szkolenia zakończy się przed wystawieniem oceny, osoba prowadząca bezpłatnie przywraca dostęp na czas 7 dni od wystawienia oceny. 
37. W przypadku konieczności poprawy pracy przesłanej w terminie, dostęp do szkolenia może być bezpłatnie przedłużony do czasu uzyskania przez uczestnika pozytywnej oceny, jednak nie dłużej niż o miesiąc. 
38. Warunkiem wystawienia i wysyłki zaświadczeń o ukończeniu szkolenia jest wpisanie w profilu użytkownika wszystkich wymaganych danych, w tym adresu do korespondencji.
39. Zaświadczenia wysyłane są w terminie do 24 godzin na adres mailowy, w formie elektroniczej lub są do pobrania od razu w formie PDF – w zależności od rodzaju szkolenia. Lub jeśli została wykupiona opcja certyfikatu papierowego i wysyłki za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, to proces może trwać do 5 dni roboczych (zwykle 1-2 dni) od wystawienia pozytywnej oceny przez prowadzącego lub od uzupełnienia niezbędnych danych, o ile w dniu wystawienia zaliczenia profil użytkownika ich nie zawierał.

 1. Jeśli uczestnik bierze udział w szkoleniu, po którym będzie możliwość zakupienia certyfikatu, wtedy cały proces zakupowy odbywa się poprzez www.certyfikat.misjaciocia.com lub/i www.certyfikat.info

Wysyłka i sprzedaż internetowa

 1. Wszystkie produkty fizyczne oferowane przez sklep można zakupić, dobierając do nich odpowiednią dostawę + koszty transportu. Koszty określone są przy każdym produkcie.
 2. Zamówione produkty wysyłamy do 6 dni roboczych od momentu zapłaty.

Szkolenia komercyjne / Konferencje

43. Za udział w Szkoleniach i konferencjach stacjonarnych Organizator pobiera opłatę o wysokości podanej w informacji – ofercie konkretnego szkolenia.

44. Uczestnicy Szkoleń stacjonarnych i konferencji pokrywają koszty podróży do miejsca szkolenia lub miejsca zbiórki we własnym zakresie.

45. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie – certyfikat  ukończenia Szkolenia.

46. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu lub konferencji w terminie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia / Konferencji (liczy się data wpływu do Organizatora milowego lub pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze Szkolenia) uczestnikowi przysługuje zwrot w całości uiszczonej przez niego ceny za Szkolenie/Konferencję. Po upływie tego terminu  uczestnik zostaje bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.